Lopit - English


b


bula (inna) [bùlà] L) bur n cow stable bulasin /-sin D) bulacin Ŋ) bulasen M) bulahien L) burri
buni (inna) [bùnî/bùnìò] L) bunit n pool of water bunio /-o D) bunico L) bunii
busuk (ille) [bùsùk/búsúhà] D) bucuk n bull busuha /-a D) bucuha

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2