Lopit - English


h


hinef (inefa catch) v.inf catching
hino (inna) [hìt] n excrement, manure hit
hinyaŋ (inna, ille) n crocodile nyaŋi hi-/-i D) hinyaŋa
hinyomoti (inna) n seed, planting seed (general) hinyomo -ti/
hiŋa (inna) n year ŋasi hi-/-si D) ŋaci
hiŋohu (inna, ille) [ɔɣu] M,H) iŋohu n dog ŋohe hi--u/-e
hiŋunya (iŋunya smile) H,L) hiŋu v.inf smile
hipata (inna) v.inf mistreatment hipatita -a/-ita
hira (tara is, be) v.inf existence
hiraf (tataf touch) Ŋ) tafa v.inf touching
hiram (inna) Bw (Latuka) n.sg issue, problem, reason
hirefo (irefoi 1 search, look for) H,L) hiriofo v.inf searching
hirietak (irietak tie) D) hifita H,L) hiriatak v.inf tying
hiriŋo (inna) n meat hiri -ŋo/ D,Ŋ) riŋoi
hiro₁ (inna, hunna) L) hicana n talking {hiroita} {hirori} rori
hiro₂ (hunna) n.pl thing, item D) caŋ L) saŋ
hirobi (inna) L) lokuho n.sg coldness
hiroita (inna, hunna) (hiro talking) H,L) ----- v.inf talking, speaking H,L) -----
hirori (inna, hunna) (hiro talking) L) hicieni v.inf accent, style of speaking L) hicienita
hirram (inna, hunna) D,Ŋ) hiram v.inf playing
hirrem (terrem spear something) D) hirrom v.inf spearing
hirro (inna, hunna) D,Ŋ) hiro H,L) hiram n problem, issue rori
hiruk (iruhu 1 accept) v.inf 1love 2acceptance, answer
hirumuta (irumok attack) L) hirumita v.inf.cont attack
hirurwo (irurwoi cry, yell) D) hirurwo H,L) hilulwo v.inf yelling, crying