Lopit - English


h


hirwe (irwe startle, surprise) v.inf surprise
hirwejita (irweja be surprised, startled) v.inf.cont surprise
hisihi H) hisiha L) hisihe num hundred
hisisara (isasara scatter) D) hicata v.inf scattering
hisur (isuro jump) D) hicuro v.inf jump
hita (inna) [hìtà] L) hoyyehiti n firewood hoyyek
hitahwo (itahwo honour, praise) v.inf honour, praise
hitany (tatany feel (with hand)) v.inf feeling (with hand)
hitaturo (itaturo destroy) v.inf destroying
hiteŋ (inna, ille) [hítɛ́ŋ] n cow husuŋ D) hicu L) hisuŋ
hitiara (itiaha begin) D,Ŋ) hicaha v.inf start
hitidara (itidarai be proud of) v.inf pride
hitigema (itigema suffer) L) hitigiama v.inf suffering
hitigemata v.inf problem, trouble
hitik (tetik bang, hit, push once) v.inf banging, hitting
hitila (itilai 1 wait for) v.inf waiting
hitimayak (itimayaha pretend) H) hitimiyak v.inf pretending
hitir (tetir lean against, touch) D) tiro v.inf touching, leaning on
hitira (itira hear, listen) D) hitaniŋo L) hitire v.inf listening
hito₁ (inna, ille) [hìtɔ̂] n child durre
hito₂ (inna, ille) [hìtɔ̂] n scorpion tosi hi-/-si D) toci
hitonoŋorwo (inna) [ŋɔ̀rᵘɔ̀] D) hitonaŋorwo n woman ŋorwo hitono-/
hitto (inna) [hìtːɔ̀] n 1anus 2source, root, beginning hittos /-s D) hittoc Ŋ) hittes
hittok H) ttok adj big, important hittoha /-a Ŋ) ittoho H,L) hittaha
hituhuma₁ (ituhumak plan) H) diara L) hihuhuma v.inf planning