Lopit - English


h


hituhuma₂ (ituhuma prepare) H,L) hihuhuma v.inf preparing
hitunyuta (ibunya wander, walk around) L) hitunyita v.inf.cont wandering
hiwaru (inna) M,H) huwaru n cat (general) warak hi--u/-ak
hiyali (inna) [híyálì/yálí] D) ilata n oil yali hi-/ D) ilatai
hiyaya (inna, ille) [híyáyà/yáyá] n porcupine yaya hi-/
hiyehita (iyeha breathe) v.inf.cont breath
hiyeni (inna) [hìyɛ̀nì/yɛ́ní] n rope for tying animal, trap yeni hi-/
hiyok (inna) [hìyɔ̀k/yɔ́hɛ́] n ear yohe hi-/-e
hiyoro (iyoroi shout) L) hiwiwoŋita v.inf shouting
hiyorro (inna) M,H) hiwoŋita L) hiwoloŋita v.inf roar, loud sound
ho₁ [hɔ̀] {ha/he} H,L) iko prep with (before o, u, w)
ho₂ [hɔ̀] {ha/he} H,L) iko con.pos of (general, after preposition, before o, u, w)
ho inyie [hɔ̀ ìɲᶦɛ̀] Ŋ) honyie M) honyi H,L) ikonye Pron.prep with him/her
ho isieja [hɔ̀ ìsᶦɛ́ɟà] D) ho iceja Ŋ,M) hosie H,L) ikose Pron.prep with them
ho itai [hɔ̀ ìtàᶦ] D̠) ho itei Ŋ,M) hatai H,L) ikatai Pron.prep with you (pl)
ho iye [hɔ̀ ìyɛ̀] Ŋ,M) hoi H) ikohoi L) ikohe Pron.prep with you (sg)
ho iyohooi [hɔ̀ ìyɔ̀hɔ́ᶦ] Ŋ,M) hohoi H,L) ikohoi Pron.prep with us
ho naŋ [hɔ̀ nàŋ] Ŋ) hoiti M) hoti H,L) ikanaŋ Pron.prep with me
hobohoboi (inna) [ɔhɔ] M,H,L) hobehobe n back of something hobohobo -i/
hodotiti (ille) M,H) hodoti L) hitolewa n man hodoti -ti/ M,H) liawa L) lewa
hoduwoti (inna, hunna) n unmarried woman hoduwo -ti/
hofiti (inna, ille) [hɔ̀fîtî/hɔ̀fìr] n hair, feather hofir -ti/
hofitoi (inna) [hɔ̀fì] n rope hofi -toi/ M) hofito
hofwo (inna) [hɔ́fᵘɔ́/hɔ̀fᵘɔ̀ɟìn] n flour hofwojin /-jin
hohonyo (ille, hullo) Ŋ,M,H,L) hohonyi n grandfather hohonyiok -o/-iok Ŋ) hohonyio H,L) hohonyok