Lopit - English


h


hohooi [hɔ̀hɔ́ᶦ] D) ho naŋi L) ohoi pron.poss of us, our
hohoro (inna, ille) n chicken, hen hohoron /-n M,L) hohore
hoi [hɔ̀ⁱ] D) ho naino pron.poss of you (sg), your
hoitoi (inna) [hɔ̌ⁱt] M) hoite H) heite L) heto n bone hoit -oi/ M) hohit H) hoi L) het
hokioti (inna, hunna) L) kokioti n breat bone hokio -ti/ L) kokio
holobe D) olohonya Ŋ) elenya L) olobeŋ con before you (sg, pl), him, her, us, them
holoŋ (inna) [hɔ̀lɔ̀ŋ/hɔ́lɔ́ŋì] n sun, day holoŋi /-i
holoroŋ (inna) n bank, beach, other side of river holoroŋi /-i
homom (inna) D,Ŋ) homwoŋ n face, forehead homomite /-ite D,Ŋ) homwaŋa
honaŋ D) ho naiti Ŋ) hoiti H,L) hanaŋ pron.poss of me, my
honok (inna, hunna) n voice box, larynx honoha /-a H,L) honohi
honya (tohony bite, eat) v.inf eating
honyek (inna, ille) [hɔ̀ɲɛ̀k] n eye honyehite /-ite
honyie [hɔ̀ɲⁱɛ̀] D) ho nanyi M) honyi H) hoinye L) honye pron.poss of him/her, his/her
hoo (inna) [hɔ̀/hɔ̀sî] n head hosi /-si D) hoci
horoŋoni (inna, hunna) L) toŋosa n wound, sore horoŋon -i/ L) toŋos
horwoŋ (inna) [hɔ̀rᵘɔ̀ŋ/hɔ́rᵘɔ̀ŋâ] n back horwoŋa /-a L) horwoŋitek
hosehe (inna) D) hocehe n 1belly, stomach 2womb hosehen /-n D) hocehen
hosie [hɔ̀sⁱɛ̀] D) ho icieja H) hosi L) hose pron.poss of them, their
hosiere (inna) D) hitemi n.sg front of something
hosok (ille) [hɔ́sɔ́k] D) hocok L) ohosohi n.sg giant, large person D) hocoha
hoto (inna) [hɔ́tɔ́] n blood hotojin /-jin
hotohunik num eight
hotonye (inna) D) hotonyi Ŋ,M) honye n mother hotonyie /-e D) hotonye Ŋ,M) honyie
hotoŋwan num nine