Lopit - English


h


hotwai (inna) [hɔ̀tᵘáⁱ/hɔ̀tᵘàⁱɟín] D) hotwa n inside of something hotwaijin /-jin L) hotwe
hotwe D) hotwa adv inside
howiti (inna, ille, hunna, hullo) n clan leader, elder, older person howit -i/ L) howi
huhoi (inna) [hùk] Ŋ) hikwoi M) huhwe H,L) huhe n charcoal huk -oi/
hujiti (inna) [húɟítí/húɟí] n grass for thatch huji -ti/
hujuti n bundle of grass huji
hula (hunna) n.pl urine
hullo₁ {hunna} dem these (mas pl; near speaker) (object noun)
hullo₂ [húllɔ́] {hunna} rel that, which, who (mas pl, before dependent verb)
hulloŋ₁ [hùllɔ̂ŋ] {hunnaŋ} H,L) hullo dem these (mas pl; near speaker) (subject noun)
hulloŋ₂ [hùllɔ̂ŋ] {hunnaŋ} rel that, which, who (mas pl, before dependent verb, pointing)
hulloŋ₃ [hùllɔ̂ŋ] L) hulo dem there are (mas pl)
hulluk (inna, ille) [hùllúk/hùllùhí] Ŋ) hiluk M) hilluk L) ibu n hyena hulluhi /-i Ŋ) hiluhi M) hilluhi L) ibuho
hulo (inna, ille) [hùlɔ̂/hùlɔ̀hɔ́] D,Ŋ) huro n young goat huloho /-ho D,Ŋ) huroho
hunna₁ {hullo} dem these (fem pl; near speaker) (object noun)
hunna₂ [húnná] {hullo} rel that, which, who (fem pl, before dependent verb)
hunnaŋ₁ [hùnnâŋ] {hulloŋ} H,L) hunna dem these (fem pl; near speaker) (subject noun)
hunnaŋ₂ [hùnnâŋ] {hulloŋ} rel that, which, who (fem pl, before dependent verb, pointing)
hunnaŋ₃ [hùnnâŋ] L) huna dem these are (fem pl)
hunom (inna, ille) [húnɔ́m/hùnɔ̀mɔ̀] M,H,L) hinom n cave hunomo /-o M,H,L) nomi
hunwara (inna) D,Ŋ) hinwara n.sg ash
huŋu (inna) n knee huŋuta /-ta D) huŋa Ŋ) huŋ
huriŋ (hunna) M,H,L) huleŋ n.pl goat dung, small animal dung D) kuri
hutti (inna) D) huruti n worm huru -ti/-u
hutuk (inna) [hʊ́tʊ́k] n mouth, voice hutuhen /-en M,H) hutuhe L) hutuhie