Lopit - English


l


loyiri (inna) Ŋ) leyiri M,H,L) oyiri n spirit loyiriha /-ha Ŋ) leyiriha M,L) oyirihien H) oyiriha
luha [lúhà] {nuha} Ŋ,M) luhe H) liya L) luhia dem those (mas pl; away from both speaker and hearer)
lwaha (tolwak help) v.inf help, assistance