Lopit - English


m


monyiti (inna) [mɔ́ɲítí/mɔ́ɲít] n intestine monyit -i/ Ŋ) monyi
monyomijiti (ille) M,H) lomonyomiji H) monyomiji L) lomonyomiti n villager, person living in village monyomiji -ti/ L) monyomi
moŋ exp hello
moŋati n stones of fortune teller moŋa -ti/ Ŋ) moŋo
moriŋ (inna, ille) [mɔ̀rìŋ/mɔ̀rìŋɔ̂] n dikdik, gazelle type moriŋo /-o
morroti (inna, ille) [mɔ̀rrɔ̀tí/mɔ̀rrɔ̂] n bean morro -ti/
morwari (inna) n.sg rocky place
morwo (inna, ille) [mɔ́rú] n stone moru -o/
mosota (tomosotai be sad) D) mocota L) muguta v.inf sadness
moti (inna, ille) [mɔ̀tì/mɔ̀cⁱɔ̂] n pot mocio /-o D) motio
motte (inna) [mɔ́tːɛ́] n female friend motiarak -te/-iarak D) motteja L) motiak
muce (inna) D,H,L) –- n.sg shortsighted
muda v.inf roast
mugu (inna) [mùgù/mùgᵘɔ̂] D) logur n granary mugwo /-o D) loguri
mugulati (inna, hunna) D) muculati H) mosolai L) mosolati n beard mugula -ti/ D) mucula H,L) mosola
muhunyo (inna, ille) n leather, dried skin muhuny -o/ D,Ŋ) muhunyon
mumuna (tomumun corrupt) H,L) himumuna v.inf corruption
munoi (inna) (tomunoi be happy, love) v.inf love
munu (inna, ille) [múnú] n snake munok -u/-ok D,Ŋ) muniok
munya (inna) [múɲá/mùɲâⁱ] n liver munyai /-i D) munyana L) munyajin
muro (inna) [múrɔ́/múrɔ́sì] L) ohuya n thigh, leg above knee murosi /-si D) muroci M) murojin H) muroi L) ohuyaha
murut (inna) [múrút] n neck mutto -ut/-to
musa (inna) D) giricai Ŋ) girisai L) girisa n bush, forest musari /-ri D) girica Ŋ) girisa L) girisari
mwarahati (inna) D) mwarahi Ŋ) mwarak n horn of animal mwarak -ati/ D,Ŋ) mwaraha

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2